Villamos Biztonságtechnika

 

Villamos biztonságtechnika

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok célja

Feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek elsősorban az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik, továbbá célja, hogy jelentést szolgáltasson a villamos hálózat tűzrendészeti, szabványossági, biztonsági szempontból tekintetbe vehető esetleges hibákról, hogy kijavításukra, ill. pótlásukra a szükséges intézkedéseket meg lehessen tenni.

A vizsgálatról készített minősített iratban a hibákat rangsoroljuk, hogy az üzemeltető ütemezni tudja teendőit.

A kötelező villamos szabványossági vizsgálatok elmulasztása együtt jár a karbantartás elhanyagolásával, a villamos hálózat és a villamos gépek állapotának romlásával, vagyoni kárral, személyi sérüléssel, felelősségre vonással!

Villamos Biztonságtechnikai Szolgáltatásaink:

 • Érintésvédelmi felülvizsgálatok
 • Tűzvédelmi felülvizsgálatok
 • Villámvédelmi felülvizsgálatok
 • Villamos kisgépek éves villamos szerelői felülvizsgálatának elvégzése

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok fontossága:

Az utóbbi években Magyarországon feltűnően sok, nemritkán emberéletet is követelő munkahelyi baleset történt. A több milliárdos kárt okozó épülettüzek, a sérüléssel vagy halállal végződő munkahelyi balesetek azonban megelőzhetőek lennének. Az utólagos szakértői vizsgálatok minden esetben feltártak emberi mulasztást, a kötelezően alkalmazandó szabályok be nem tartását.

A tűzesetek és a súlyos sérüléssel járó munkabalesetek leggyakrabban a villamos hálózat, illetve az alkalmazott villamos berendezések, gépek, eszközök elöregedésére, meghibásodására, a szakszerűtlen használatára vagy a karbantartás elmulasztására vezethetők vissza. Ezért különösen fontos a villamos berendezések létesítési, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályainak ismerete, és betartása.

A villamos biztonságtechnikai vizsgálatok joghatályos vizsgálatok.

Jogszabályi kötelezettség terhel minden tulajdonost /gyárak, üzemek, raktárak tulajdonosai, házak ingatlanok kezelői stb./ hogy a kezelésében lévő építmények villamos hálózatát beüzemeléskor és előírt időközönként felülvizsgáltatni, ellenőriztetni kell.

I. Érintésvédelem szabványosság felülvizsgálata és mérése /ÉVF

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, mérés és/ÉVF dokumentáció/ jegyzőkönyv készítése MSZ 2364, MSZ HD 60364 (MSZ 172) szabványok szerint.

Érintésvédelem célja: annak megállapítása, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg feszültség alá kerülő, fém vagy egyéb villamos vezető anyagú részei el vannak-e látva hatásos és szabványos érintésvédelemmel.

Az érintésvédelmi felülvizsgálat rendeltetése, hogy a létesítmény vezetőjének és illetékes szakembereinek, tájékoztatást adjon a villamos berendezések érintésvédelmi állapotáról.

Felhívja a figyelmet a hibákra, ill. hiányosságokra, valamint az élet-, vagyon,- és üzembiztonság érdekében, a szükséges intézkedések megtételére.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és mérés során figyelembe vett szabványok:

A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti (MSZ 2364-610) és az időszakos felülvizsgálatok gyakorisága: 3 év.

A munkavédelmi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

A felülvizsgálatokon túl kötelező elvégezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a villamos hálózat bővítése, javítása, átalakítása után.

Ha nincs ingatlankezelő, üzemeltető akkor a vizsgálatok elvégeztetése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések elvégzésének gyakoriságát, az MSZ 60364-6 és a 22/2005 (XII.21.) FMM rendelet határozza meg.

Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 • Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
 • Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformáto-rokon évenkénti ellenőrzéssel.
 • Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti ellenőrzéssel.
 • Egyéb villamos berendezésekben napra pontosan 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló feladatai:

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít meg
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • EPH nyilatkozatot, tanúsítványt, papírt ír, gázkészülék beüzemeléséhez, a szolgáltató felé
 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást jegyzőkönyvben rögzíti
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi
 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít

 

II. Erősáramú berendezések felülvizsgálata /EBF, villamos tűzvédelmi felülvizsgálat

Elrendelő jogszabály: Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel adtak ki.

A felülvizsgálat célja a súlyos balesetek, és jelentős anyagi károk elkerülése.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának / villamos tűzvédelmi felülvizsgálat / szempontjai:

 • A létesítés idején a szabványoknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelően építették ki a berendezést.
 • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája olyan mértékben, amely már veszélyt jelent.
 • Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga olyan mértékben, amely veszélyes.

Az OTSZ térségbesorolása szerint kell a felülvizsgálatot elvégezni, melyet jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A felülvizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint írja elő:

„A”osztály: Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes 3 évente

„B”osztály: Tűz- és robbanásveszélyes 3 évente

„C”osztály: Tűzveszélyes 6 évente

„D”osztály: Mérsékelten veszélyes 6 évente

„E”osztály: Nem tűzveszélyes 6 évente

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát jogszabályok írják elő.

A felülvizsgálatok gyakoriságát az épületben és szabadtéren folytatott tevékenységek , tárolt anyagok, tűzveszélyességi jellemzői(„A”…”E”) alapján különböző időszakonként kell elvégezni. A villamos berendezéseket első alkalommal az elkészülésük után kell ellenőrizni. Ez lehet új kivitelezés, felújítás, bővítés, de minden esetben e felülvizsgálat a kiviteli munkák befejező része. A villamos berendezéseket üzembevételük után időszakonként még a látszólag hibátlan állapotot is ellenőrizni kell.

Tulajdonos, üzemeltető feladatai

Ipari-, mezőgazdasági-, kereskedelmi-, vendéglátó ipari-, közlekedési-, kulturális- stb. létesítmények tulajdonosai vagy üzemeltetői általában gazdasági társaságok, vállalatok.

E gazdasági társaságok vezetőinek, vagy megbízottjainak feladata az esedékes, időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése.

Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége nem merül ki a kötelező felülvizsgálatok elvégzésében, ill. elvégeztetésében és a jegyzőkönyv megőrzésében, hanem köteles a felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok, szükséges javítások elvégzésére ill. elvégeztetésére is. Szükség esetén ütemterv készítés alapján.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálójának feladatai:

 • Hatályos jogszabály szerint felülvizsgálja az erősáramú villamos berendezést
 • Ellenőrzi, megvizsgálja az előírt dokumentáció meglétét, és a felülvizsgálatban felhasználja (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)
 • Villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevet
 • Általános védőintézkedéseket ellenőriz
 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőriz
 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
 • Hiány esetén áramköri rajzokat felvételez
 • Hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorol
 • Áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékel
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

 

III. Villámvédelem /VVF

A villámvédelmi felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok szabványok:

 • OTSZ, 28/2011.(IX.6.)BM
 • MSZ HD 60364-4-41 Áramütés elleni védelem
 • MSZ 274-1:1977 Villámvédelem. Fogalom meghatározások
 • MSZ 274-2:1981/1M:2OO1  Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása
 • MSZ 274-3:1981/2M:2OO1 Villámhárító berendezés műszaki követelményei
 • MSZ 274-4:1977 Felülvizsgálat
 • MSZ 4851-1…5  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
 • MSZ 1585-1:1987 1M Üzemi szabályzat
 • MSZ IEC 1312-1:1997 Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem
 • MSZ EN 62305 Villámvédelem

A villámvédelmi felülvizsgálat elvégzését jogszabályi kötelezettség írja elő, melynek gyakorisága:

 • „A”-„B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén  3 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.
 • „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.
 • „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

 

MSZ EN 62305 Villámvédelem…

A felülvizsgálat célja, hogy feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik. Tájékoztatást ad a villámvédelmi berendezés állapotáról, állagáról, valamint kielégíti-e az ide vonatkozó szabványok előírásait.

villám a zivatarok alkalmával a felhő és a Föld vagy két felhő között keletkező nagyfeszültségű villamos kisülés.

Jelenleg a villámvédelem műszaki követelményeit szabványok és rendeletek írják elő.

A villámcsapás okozta kockázatot már viszonylag kis beruházási költséggel a gyakorlatban kielégítő szintre lehet csökkenteni.

A villámcsapás még jó villámhárító esetén is kárt tehet a létesítménybe.

A nem megfelelő villámvédelmi berendezés nem tudja megfelelően elhárítani az esetleges becsapás esetén bekövetkező károkat.

A villámhárító kialakításánál fogva alkalmas arra, hogy levezesse a villám energiáját tűz vagy mechanikai sérülés veszélye nélkül.

Sokan ebből arra következtetnek, hogy a villámhárító alkalmazásával a villámok elleni védekezés feladata megoldottnak tekinthető. Sajnos, ez nem, vagy csak részben igaz. Amikor villámcsapás éri a villámhárítót, az a nagy áramot vezet le a földbe. Ettől a szakszerűtlen tervezett ill. kivitelezett villámhárító, és a védett épület ugyan nem károsodik, azonban a levezetett villám áramának egy része behatol az elektromos hálózatba, és ez az érzékeny berendezéseket tönkreteheti, rosszabb és szerencsére ritkább, esetben elektromos zárlatot, esetleg tüzet is okozhat. Ilyenkor nem közvetlenül a villám teremt veszélyhelyzetet, hanem annak másodlagos hatása okoz kárt.

A villámvédelmi felülvizsgáló feladata: 

Az ipari, mezőgazdasági és más külszíni létesítmények villámvédelmének kötelezően előírt felülvizsgálatának elvégzése, illetve ennek alapján a kiállítandó dokumentumok, jegyzőkönyvek megtételére.

 • a külső villámvédelem műszakilag és biztonságtechnikailag helyes kialakításának felülvizsgálata,
 • a földelések kialakításának vizsgálata,
 • a belső villámvédelem veszélyeinek feltárása,
 • különleges létesítmények villámvédelmének vizsgálata, földelési ellenállások mérése.